Product was successfully added to your shopping cart.

(085) 250 0080  NEEM CONTACT OP

0item(s)

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van PC Totaal V.O.F.

Artikel 1: Algemeen
In deze voorwaarden wordt Pc totaal V.O.F., gevestigd te Oldenzaal aan de Burg. Wallerstraat 78, 7574 AT, aangeduid als Pc totaal.
Op alle aanbiedingen van Pc totaal zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt Pc totaal u een schriftelijk exemplaar.
Naast deze algemene voorwaarden kan Pc totaal aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Pc totaal.
 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van Pc totaal op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling mondeling of via een schriftelijke orderbevestiging.
Pc totaal heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 

Artikel 3: Offertes
De prijsvermeldingen van Pc totaal zijn geen offerte.
Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders is aangegeven.
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.
 

Artikel 4: Aanbiedingen
Alle op de website van Pc Totaal vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan.
Pc totaal behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.
 

Artikel 5: Prijzen
Alle prijzen van Pc totaal zijn inclusief BTW.
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van Pc totaal onder voorbehoud van type of drukfouten. Pc totaal heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
De producten van Pc totaal worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. De diensten van Pc totaal worden verricht tegen de prijs die Pc totaal na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
 

Artikel 6: Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 

Artikel 7: Betaling
Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden a contant, onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt.
Voor het geval dat Pc totaal een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Pc totaal verschuldigd van 5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
Pc totaal is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Pc totaal hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 

Artikel 8: Verzending
De producten reizen voor risico van Pc totaal. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door PTT post opgeslagen.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Pc totaal.
In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door PTT post op te geven opslagplaats, heeft Pc totaal het recht u een factuur te sturen van de door Pc totaal gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10 procent van de hoofdsom met een minimum van euro 25,-.
 

Artikel 9: Levering
Bij betaling a contant, op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen vijf dagen. Mocht de levertijd de vijf dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Pc totaal.
 

Artikel 10: Garantie
Pc totaal staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
Op een uitgevoerde reparatie wordt 1 maand garantie verleend. Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.
Indien de koper aan Pc totaal een opdracht heeft gegeven tot reparatie en het afgegeven goed niet binnen twee maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde goed ten behoeve van Pc totaal. De koper zal alsdan Pc totaal vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
Op verbruiksproducten (cartridges, toners en linten e.d.) geeft Pc totaal geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Pc totaal. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Pc totaal deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal Pc totaal de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.
Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Pc totaal zijn verricht.
bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.
indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten door Pc totaal wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
 

Artikel 12: Handelsmerk
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Pc totaal afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
 

Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking
Pc totaal aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel of systeem.
Pc totaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
Voor schade veroorzaakt door geleverde software, verlies van data als vastgelegd op magnetische informatiedragers, door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen kan Pc totaal nimmer aansprakelijk gesteld worden.
 

Artikel 14: Overmacht
Indien Pc totaal door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.
In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Pc totaal als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Pc totaal zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
 

Artikel 15: Ontbinding
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Pc totaal niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Pc totaal te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
In gevallen onder 1 genoemd, heeft Pc totaal het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Pc totaal is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Pc totaal schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Pc totaal verrichte prestaties, en heeft Pc totaal onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
 

Artikel 16 : Arbitrage
Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Pc totaal zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08095828, en worden op uw verzoek toegezonden.